ข้อตกลงการใช้งาน

การใช้งานแอพพลิเคชั่น Rabbit accounting (“แอพพลิเคชั่น”) ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียด การที่ท่านใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือเรียกดูข้อมูลในส่วนใดๆของแอพพลิเคชั่นนี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ทั้งนี้หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวโปรดปฏิเสธการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้

1. แอพพลิเคชั่นนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทรีเทลรีพับบลิค จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบายในการทำระบบบัญชีออนไลน์ และการดูแลจัดการการเงินส่วนบุคคล ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดเล็ก และลูกค้าทั่วไป โดยทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ บริษัทรีเทลรีพับบลิค จำกัด ได้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เปิดเผยเป็นการทั่วไปต่อสาธารณชน และเป็นการคาดการณ์โดยอ้างอิงตามหลักการทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลการวิเคราะห์ที่นำเสนอผ่านแอพพลิเคชั่นนี้นั้นอาจจะมีผลไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับผลการวิเคราะห์ตามรายงานอื่นๆ ที่ บริษัทรีเทลรีพับบลิค จำกัด เผยแพร่ได้ ดังนั้นผู้ใช้แอพพลิเคชั่นควรศึกษาข้อมูลด้วยความรอบคอบและใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสมประกอบการตัดสินใจก่อนเสมอ

2. ข้อมูลและเนื้อหาสาระต่างๆ บนแอพพลิเคชั่นนี้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆที่ปรากฏบนแอพพลิเคชั่นนี้จึงไม่ได้เป็นหรือถือเป็นการชักชวนหรือเสนอแนะ และนอกจากนี้ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ บนแอพพลิเคชั่นนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นรวมถึงข้อมูลที่ บริษัทรีเทลรีพับบลิค จำกัด เป็นผู้ศึกษา รวบรวม หรือจัดทำจากการประมาณการ และข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สามที่เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET.OR.TH) หรือแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เปิดเผยต่อสาธารณชนที่น่าเชื่อถืออื่นๆ โดยทั้งนี้ บริษัทรีเทลรีพับบลิค จำกัด มิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ ฉะนั้นการตัดสินใจต่างๆของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นโดยอ้างอิงข้อมูลบนแอพพลิเคชั่นนี้จึงถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น

3. บริษัทรีเทลรีพับบลิค จำกัด จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการใช้บริการในแอพพลิเคชั่นนี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่นนี้ รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ หรือการที่ไม่สามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่นนี้ได้อันเนื่องจากเหตุการณ์สุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

4. บริษัทรีเทลรีพับบลิค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขบริการข้อมูลและสาระสำคัญทั้งหมดที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่นนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ บนแอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

5. ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ผู้ใช้บริการจะต้องเชื่อมต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้บริการอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ แพลทฟอร์ม (platform) และ/หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการธุรกิจดังกล่าว ซึ่งท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ให้บริการดังกล่าวด้วย ดังนั้นการเข้าถึงและใช้บริการแอพพลิเคชั่นจึงอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ บริษัทรีเทลรีพับบลิค จำกัด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพและ/หรือความพร้อมใช้งานของแอพพลิเคชั่น ดังนั้น บริษัทรีเทลรีพับบลิค จำกัด จึงมิอาจรับรองคุณภาพการใช้งานของแอพพลิเคชั่นนี้ได้

6. นโยบายการคืนเงิน และการต่อสัญญา
6.1 ในกรณีที่มีการปรับการใช้บริการในแพ็คเก็จที่สูงขึ้นหรือต่ำลง เราไม่มีนโยบายการคืนเงิน แต่จะเสนอเป็นส่วนลดตามูลค่าทางเวลาที่เหลืออยู่
6.2 ในกรณีที่ส่งคำร้องเพื่อยกเลิกการใช้บริการก่อนหมดอายุ ทางเราไม่สามารถทำการคืนเงินได้

7. คุณยินยอมและยอมรับว่า บริษัทรีเทลรีพับบลิค จำกัด เป็นเจ้าของสิทธิ์ตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ (ไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นอาจมีอยู่ ณ ที่ใดในโลกก็ตาม)รวมถึง ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดนี้ที่ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นตราสินค้าของ บริษัทรีเทลรีพับบลิค จำกัด เว้นแต่คุณจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรกับ บริษัทรีเทลรีพับบลิค จำกัด

ถ้าท่านได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้แอพพลิเคชั่น Rabbit accounting ตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณากด เข้าสู่ระบบ "เพื่อดำเนินการต่อไป"

Copyright © Retail republic co.Ltd., 2016
86/69 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 ประเทศไทย | โทร: +66 (084) 053-5325
เกี่ยวกับเรา | Terms & Conditions | Secure payment